skip to Main Content

De Stichting Soglasije.nl

Het kamerkoor Soglasije is een belangrijke activiteit van de Stichting Soglasije.nl. Deze stichting is opgericht op  11-03- 2016.

Contact gegevens:
Secretariaat: Koperslagerlaan 9, 3828 DP Hoogland.
Tel: 0031(0)650505753
Email: secretariaat@soglasije.nl |
pmjansen1951@msn.com 
Website:  www.soglasije.nl  

-Handelsregister KvK. Nummer: 65555155
-RISN: 8561601920
-ANBI status: beschikking  tot algemeen nut  en culturele instelling per 1 januari 2018.  Een link naar het financieel jaarverslag en  het beleidsplan staat onderaan deze pagina.
De ANBI status geeft donoren een (extra) belastingaftrek mogelijkheid. Zie hiervoor de regels van de belastingdienst.

Doelstelling van Stichting Soglasije.nl

Het (doen) beoefenen, ten gehore brengen en het stimuleren van Slavische muziek en cultuur in Nederland op een kwalitatief hoog niveau alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen koren en ensembles afkomstig uit de Slavische regio en daarmee een culturele brug te slaan tussen de Slavische en Nederlandse cultuur.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het oprichten van koren en ensembles en het uitvoeren van projecten
 • het(doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of  bijeenkomsten
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen
 • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het  vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar  bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

samenvatting beleidsplan 2019. 

 • Dit jaar staat de verdere uitbouw en versterking van al bestaande contacten met culturele en met kerkelijke instanties in Rusland op het gebied van de Slavische muziek centraal. Contacten en samenwerking met de Staatsuniversiteit van Moskou en met vertegenwoordigers van de Russisch Orthodoxe kerk zullen verder worden geïntensiveerd.
 • Contact met het Russische Ministerie van Cultuur zal dit jaar verder worden uitgebouwd om de voorgenomen plannen van Stichting Soglasije.nl financieel haalbaar te maken.
 • Nieuwe contacten zullen worden gelegd onder meer in St. Petersburg teneinde gestalte te geven aan het beleid om ons werkgebied te verbreden.
 • Onverminderd blijven zoeken naar sponsors in het binnen- als in het buitenland(Rusland
 • Uitbreiding van de samenwerking cq ondersteuning van het kinderkoor uit het  kindertehuis Interdom in Ivanovo, Rusland. De (financiële) ondersteuning  mogelijk maken dmv verschillende acties en donaties tijdens concerten  in Nederland.
 • Agenderen van 6-8 ‘reguliere’ concerten in Nederland.

zie de bijlage voor het volledige beleidsplan 2018-2019  

Actueel verslag van de uitgeoefende en geplande activiteiten in 2018.

 •  18-02, concert Oud Katholieke kerk St Agnes in Egmond aan Zee
 • 18-03, concert in museum Hermitage in Amsterdam
 • 25-03, concert in parochiekerk De Goede Herder in Zoeterwoude
 • 29 mrt. t/m 4 apr. concertreis naar Moskou, 5 concerten
 • 25-08, concert Oud Katholieke kerk in Zoeterwoude
 • 04-11, concert in Amsterdam/Bijlmer
 • 11-11, concert Urbanuskerk in Amstelveen
 • 25-11, concert Zaanstreek

Bestuursleden.

 • Voorzitter ad interim en Secretaris:  P.M. Jansen
 • Penningmeester:  T.J. Dornseiffen
 • Lid:  E. Oosting
 • Lid:  J.J. de Vries

Muzikaal adviseur:    S.Y. Latychev

Beloningsbeleid.

Stichting Soglasije.nl betaalt haar bestuursleden noch in materiële, noch in financiële zin een vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële verantwoording.

Zie onder ‘Balans per 31-12-2017, Toelichting, Staat van Baten en Lasten 2017, Begroting 2018’ in ‘Stichting Soglasije.nl  jaarverslag 2017 ‘  bij de bijlagen

 bijlagen

Stichting Soglasije.nl Jaarverslag 2017 

Stichting Soglasije.nl Beleidsplan  2018-2019

 

Back To Top